14 - 19 OCTOBER, 2012. SEATTLE, WASHINGTON, USA

A Versatile Optical Model for Hybrid Rendering of Volume Data

Authors: 
Fei Yang, Qingde Li, Dehui Xiang, Yong Cao and Jie Tian